Všeobecné obchodné podmienky

 • Vstupenky na predstavenia DAB v Nitre je možné kúpiť v pokladniciach DAB alebo online prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému dostupného ho na vstupenky.dab.sk
 • Vstupenky je možné rezervovať. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky do 3 dní od termínu vytvorenia rezervácie, alebo podľa inštrukcií obchodného oddelenia, potom bude rezervácia zrušená. V prípade, že si zákazník vstupenky rezervuje počas 24 hodín pred termínom začiatku predstavenia, môže si ich vyzdvihnúť najneskôr polhodinu pred začiatkom predstavenia. Po tomto termíne sa rušia všetky rezervácie.
 • Zákazník má právo uplatniť si zľavu z ceny vstupenky poskytnutú DAB v Nitre výlučne osobne v pokladniciach DAB v Nitre len pokiaľ spĺňa podmienky pre jej poskytnutie. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať príslušným dokladom. Bez príslušnej legitimácie zľavnená vstupenka nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto preukazov:  preukaz ZŤP a ZŤPS.
 • Bezprostredne po zakúpení vstupenky je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 • Ak nedôjde k zmene alebo k zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia vraciame vstupné za vstupenky zakúpené v pokladniciach DAB v Nitre do troch pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia v pokladniciach DAB v Nitre.
 • Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť.
 • Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, majiteľ vstupenky, ktorý využil službu kúpy vstupenky na vybrané podujatie cez portál, nemôže odstúpiť od kúpy vstupenky. Vstupenka na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa usporiadateľ podujatia zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania.
 • Ak nedôjde k zmene alebo k zrušeniu predstavenia, faktúru na vstupenky DAB v Nitre vystavenú na základe záväznej objednávky nie je možné stornovať.
 • Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 • Zmena programu Divadla Andreja Bagara v Nitre je VYHRADENÁ.
 • O zrušení a zmene programu informuje DAB v Nitre prostredníctvom webového sídla www.dab.sk, prostredníctvom sociálnych sietí, oznamom v pokladniciach DAB, e-mailom. Hromadných zákazníkov informuje DAB aj telefonicky alebo e-mailom, ak má k dispozícii kontaktné údaje.
 • Vstupenka DAB je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona. Úmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude umožnený vstup do divadla.
 • V prípade straty vstupenky DAB neposkytuje náhradnú vstupenku.
 • V prípade posielania vstupeniek poštou na želanie zákazníka DAB nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie či poškodenie vstupeniek na predstavenie zavinené poštou.
 • Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený.
 • Počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov. Fotografovanie a výroba audio a video záznamu predstavenia sú zakázané.
 • Vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem dámskych kabeliek.
 • Vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve.
   

Darčekové poukážky

Platnosť zakúpených darčekových poukážok sa predlžuje až do konca nasledujúcej divadelnej sezóny 2020/2021.

 • Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladnici DAB.
 • Druhy darčekových poukážok:
  • Darčeková poukážka v hodnote 30 €
 • Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
 • Prostredníctvom Darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky výlučne v pokladnici DAB
 • Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 • Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
 • Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
 • Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
 • Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 • V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje DAB v Nitre novú/náhradnú poukážku.
 • Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.

 

Dátum aktualizácie: 24. 5. 2018

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami