Oznamovanie protispoločenskej činnosti

(všeobecná informácia)

 

Od 1. 3. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307 /2014 Z. z. o niektorých opareniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ao zmene a doplnení niektorých zákonov). Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zabezpečiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Nitriansky samosprávny kraj vypracoval  Smernicu o vnútornom systéme vybavovania oznámenia protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Predmetná smernica je  verejne prístupná  k nahliadnutiu na  webovom portáli NSK v časti Elektronická úradná tabuľa – Smernice a zásady.

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/smernice

Zodpovednou osobou  ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je  hlavný kontrolór NSK .

Oznámenie je možné podať:

a) elektronickou poštou  zaslanou na adresu oznamovanie@unsk.sk ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou  zaslanou na adresu Úrad NSK, hlavný kontrolór NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie “DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK – NEOTVÁRAŤ”

Stiahnuť PDF

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami