Ochrana osobných údajov

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich častiach uvedené inak, zákonný dôvod na nakladanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že nakladanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií webového sídla, o ktoré žiadate.

1 Používanie nášho webového sídla

1.1 Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

  • IP adresa
  • dátum a čas prístupu
  • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
  • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
  • stav prístupu / stavový kód HTTP
  • prenesený objem dát
  • webové sídlo žiadajúce o prístup
  • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup. Štandardne ukladáme tieto údaje po dobu jedného roka.

1.2 Nastavenie súborov cookies

a)      Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

b)      Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné, ktoré sa používajú na účely analýzy webového sídla a na marketingové účely. Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobný opis súborov cookies, ktoré používame:

Funkčné súbory cookies

Názov cookies Životnosť Účel a obsah

PHPSESSID

1 rok

Anonymná identifikácia relácie (návštevy webu), len na technické účely. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje.

bbblosync

1 rok

Anonymná identifikácia relácie (návštevy webu), len na technické účely. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje.

cookiesPermision-2

1 rok

Súhlas s používaním cookies. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje.

hl

1 rok

Jazyk webu. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje.

Voliteľné súbory cookies

Názov cookies Účel a obsah

Google Tag Manager

Analýza webového sídla systémom Google Analytics
Tieto súbory cookies priradia vášmu zariadeniu náhodne vygenerované identifikačné číslo, ktoré nám umožňuje identifikovať vaše zariadenie pri ďalšej návšteve. Podrobnejšie informácie o analýze webových sídel nájdete v časti nižšie.

Životnosť: 6 mesiacov

Poskytovateľ: Google Inc.

c)     Vyžaduje si váš súhlas

Voliteľné súbory cookies používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Pri vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

d)      Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby uvedenej v tabuľke vyššie.

1.3. Analýza webového sídla

Na našom webovom sídle používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame okrem iného súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá odstraňuje posledných 8 číslic (adresy typu IPv4), resp. posledných 80 bitov (adresy typu IPv6) z vašej IP adresy. Okrem toho, spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

2 Zásady spracovania osobných údajov

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, so sídlom Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra (ďalej len „prevádzkovateľ“), je zodpovedné za spracovanie osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Pri používaní webového sídla DAB , pri elektronickej alebo telefonickej komunikácii s DAB, DAB zaviedlo všetky potrebné opatrenia, na bezpečné uchovanie všetkých osobných údajov, ktoré nám klient sprostredkuje.

Prevádzkovateľ zhromažďuje len tie vaše osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli, sú potrebné na poskytnutie a zlepšenie služieb DAB smerom k vám a vyznačili ste súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov.

2.1 Osobné údaje registrovaných klientov

Súhlasom potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním nasledovných osobných údajov: pohlavie, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto/obec, rok narodenia na účel: marketingové činnosti (zasielane direct mailov, newslettrov, zobrazovanie platenej reklamy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, portále YouTube a vo vyhľadávaní Google), a to informácie k súťažiam, premiéram, predstaveniam, udalostiam organizovaným prevádzkovateľom a akciovým ponukám. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované profilovanie dotknutých osôb. 

Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu gdpr@dab.sk , prípadne online vo systéme predaja a rezervácii vstupenky.dab.sk

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a v nasledovných častiach tohto dokumentu.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté iným príjemcom, ktorých zoznam je uvedený na konci tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos do tretích krajín.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

2.2 Osobné údaje neregistrovaných klientov

Pre plnenie zmluvy podľa VOP systém predaja nevyhnutne spracúva nasledovné osobné údaje: e-mailová adresa. Tento osobný údaj je spracúvaný po dobu 60 dní po odohraní predstavenia. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu gdpr@dab.sk.

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a v nasledovných častiach tohto dokumentu.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté iným príjemcom, ktorých zoznam je uvedený na konci tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos do tretích krajín.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

2.3 Práva podľa Nariadenia a Zákona

2.3.1 Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

2.3.2 Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. V online systéme si môžete tieto údaje upraviť aj sami.

2.3.3 Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

2.3.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

2.3.5 Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

2.3.6 Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

2.3.7 Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

2.3.8 Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na adresu gdpr@dab.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese gdpr@dab.sk

3 Zoznam sprostredkovateľov

ACE SYSTEM, spol. s r.o., Štiavnická 18, 949 01 Nitra, IČO: 36556769

Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN, Ľ. Okánika 2, 949 01 Nitra, IČO: 41061489

4 Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.

 

Posledná aktualizácia: 23.5.2018

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami