Podmienky použitia

Podmienky používania webového sídla

Používaním týchto stránok súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte toto webové sídlo.

Niektoré právne obmedzenia

Príspevková organizácia Divadlo Andreja Bagara v Nitre, prevádzkovateľ obsahu webového sídla dab.sk, vám dáva oprávnenie prezerať a sťahovať materiály z tohto webového servera výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, zachováte vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom serveri, nesmiete v žiadnom prípade upravovať, reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať na žiadny verejný či komerčný účel. Materiály na tomto webovom serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte niektorú z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento webový server sa automaticky ukončí a musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Odmietnutie zodpovednosti

Materiály (vrátane celého softvéru) a služby poskytované na tomto webovom serveri sú poskytované „tak, ako sú“, tzn. Bez záruk akéhokoľvek druhu vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel či záruky neporušovania duševného vlastníctva. Záväzky príspevkovej organizácie Divadla Andreja Bagara v Nitre týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované. Ďalej Divadlo Andreja Bagara v Nitre neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na tomto webovom serveri. Divadlo Andreja Bagara v Nitre môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto webovom serveri alebo zmeny služieb a cien v týchto materiáloch. Materiály a služby na tomto webovom serveri nemusia byť aktuálne a spoločnosť Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webovom serveri aktualizovať.

Obmedzenia zodpovednosti

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, jej dodávatelia ani iné tretie strany spomenuté na tomto webovom serveri nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, ale bez obmedzenia tých škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov) spôsobené používaním, neschopnosťou používať alebo na základe výsledkov používania tohto webového servera, akéhokoľvek servera, na ktorý tento server odkazuje, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých webových serveroch, či na základe záruky, zmluvy, deliktu, alebo akýchkoľvek právnych teórií a bez ohľadu na to, či Divadlo Andreja Bagara v Nitre bola alebo nebola na možnosť vzniku takýchto škôd upozornená. Ak používanie materiálov, informácií či služieb z tohto webového servera bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy zariadenia či dát, ponesiete všetky náklady s tým spojené.

Podmienky, ktorým sa používateľ podriaďuje

Spoločnosť Divadlo Andreja Bagara v Nitre od vás prostredníctvom tohto webového servera nechce prijímať dôverné ani chránené informácie. Žiadne materiály, informácie alebo iné oznámenia, ktoré prenesiete alebo zašlete na tento webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Divadlo Andreja Bagara v Nitre nebude mať k takým správam žiadne záväzky. Spoločnosť Divadlo Andreja Bagara v Nitre a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať všetky také oznámenia, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely.

Ochrana osobných údajov

Kliknite na dokument Ochrana osobných údajov na zobrazenie informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Odkazy na webové sídla tretích strán

Môžete vytvárať odkazy na toto webové sídlo z iných webových sídiel, musíte však dodržať nasledujúce podmienky:

  1. odkazy môžu odkazovať na obsah tohto webového sídla, ale nesmú ho replikovať,
  2. odkazy by nemali vytvárať zdanie prostredia prehliadača či okraja okolo obsahov tohto webového sídla,
  3. nemali by naznačovať, že spoločnosť Divadlo Andreja Bagara v Nitre schvaľuje dané stránky či produkty,
  4. nemali by nesprávne prezentovať vzťah k spoločnosti Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
  5. nemali by prezentovať nepravdivé informácie o službách spoločnosti Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
  6. nemali by obsahovať obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako nechutný, urážlivý alebo kontroverzný,
  7. mali by obsahovať obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Ochranné známky

Produkty alebo názvy spoločností uvedené na tomto webovom sídle môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami