OZNAM: Nájom časti dočasne prebytočných priestorov (bufet, sklady)

OZNAM: Nájom časti dočasne prebytočných priestorov (bufet, sklady)

1. 8. 2018

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje: ​​​​​​​zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

1. v budove  Divadla Andreja Bagara v Nitre súp. č.. 130, na parc. č.1582/1, na Svätoplukovom námestí č. 4 , katastrálne územie Nitra,  o výmere 33,2 m2 /z toho 18,3 m2 obslužný priestor pre divadelný bufet a 14,9 m2 skladové priestory . Priestory sú určené  pre divadelný bufet pre zamestnancov Divadla Andreja Bagara v Nitre.

2. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 1497

doba nájmu :  na dobu neurčitú

cena nájmu minimálne vo výške : bufet   27 €/m2 ročne

                                                          sklady 17 €/m2 ročne

3. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov

4. Termín obhliadky: po dohode

Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel nájmu

Ďalšie podmienky:   vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky predložené návrhy

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do  24.8. 2018 do 15,00 hod.  na adresu:

PaedDr. Katarína Hudecová

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Svätoplukovo nám. 4

950 53 Nitra

v označenej obálke: „NÁJOM - neotvárať“

Bližšie informácie na tel. čís. 037/ 7721583

Kontaktná osoba: PaedDr. Katarína Hudecová

Dátum zverejnenia: 3.8. 2018

Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 24.8.2018 do 15,00 hod.

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Viac informácií.